HEIM > Aktør > Vest-Telemark Næringsutvikling > Aktuelt > Regional analyse av Vest-Telemark 2014


Næringsutviklingsselskapet for Vest-Telemark

Vest-Telemark Næringsutvikling
Telefon: 952 09 662
E-post: haldor.kaasinSPAMFILTER@vtnu.no (Fjern SPAMFILTER fra adressen)

Kviteseidgata 18
3850 Kviteseid


Regional analyse av Vest-Telemark 2014

20 april 2015

Nyleg kom Telemarkforsking med den årlege regionale analysa av Vest-Telemark.

Færre Vest-Telemarkingar – men snur trenden?

Telemarkforsking skriv:
- Vest-Telemark har en svakt synkende trend i folketallet. Det har imidlertid blitt en liten vekst på 26 innbyggere fra slutten av 3. kvartal 2013. Siden 2000 har antall innbyggere sunket med 578. Vest-Telemark har fødselsunderskudd, og har hatt netto utflytting til andre norske regioner. Innvandringen har bidratt til å dempe befolkningsnedgangen, men Vest-Telemark har også lavere netto innvandring enn i landet ellers. Flyttetallene for de 12 siste månedene er imidlertid mye bedre enn på mange år, og viser netto innflytting til Vest-Telemark fra andre norske kommuner.

Vest-Telemark – næringslivet skaper mest arbeidsplassar av regionane i Telemark!

Telemarkforsking skriv:
- Siden 2000 har det vært en vekst i antall arbeidsplasser i Vest-Telemark på 7,2 prosent. Det er lavere enn veksten i antall arbeidsplasser på landsbasis, men best av regionene i Telemark. Antall arbeidsplasser i næringslivet har vokst med 10,2 prosent. Det er også klart best av regionene i Telemark.

Vest-Telemark – ingen attraktiv region for busetting?

Telemarkforsking skriv:
- Samlet sett har Vest-Telemark hatt en god næringsattraktivitet de siste årene. De strukturelle forholdene og befolkningsnedgangen har hemmet veksten ganske mye, men utviklingen er mer positiv enn forventet ut fra de betingelsene som næringslivet har hatt.

Dermed ser det ut til at Vest-Telemark ikke har vært en attraktiv region for bosetting de siste årene. Den gode næringsattraktiviteten har derfor i stor grad ført til mer innpendling og ikke mer innflytting.

Vest-Telemark – næringslivet mest innovativt og best i NæringsNM av regionane i Telemark!

Telemarkforsking skriv:
- Vi har også analysert dataene for SSBs innovasjonsundersøkelse. Næringslivet i Vest-Telemark framstår som meget innovativt, og uten tvil det mest innovative i Telemark.

Til slutt har vi med et kapittel om resultatene fra årets NæringsNM. NæringsNM er en rangering av næringslivet med hensyn til vekst, lønnsomhet, nyetableringer og størrelse. Vest-Telemark har forbedret sin posisjon betraktelig i år sammenliknet med årene før.

> LAST NED ANALYSA HERThis site uses cookies. Read more about cookies here. Ikke vis denne meldingen igjen.